Աղը, պղպեղը և կիտրոնը կարող են լուծել առ ողջա կան այս 9 խնդիրները բոլոր դե ղամիջո ցներից ավելի լավ․ ահա թե ինչպես

Հետաքրքիր

Դուք կարող եք օգտագործել այս հզոր միջոցը տնային պայմաններում։ Մենք այսօր կպատմենք ձեզ, թե ինչպես բու ժեք տարբեր հի վանդությ ունները աղի, պղպեղի և կիտրոնի օգնությամբ։ Կո կորդի ցա վը: Խառնեք մեկ ճաշի գդալ թարմ կիտրոնի հյութը, ½ թեյի գդալ աղացած սև պղպեղի և մեկ թեյի գդալ բարձր որակի աղի հետ։

Maléna - Cheri Cheri Lad

Լցրեք այդ ամենը մեկ բաժակ տաք ջրի մեջ և խառնեք։ Ողո ղեք կո կորդը մի քանի անգամ օրվա մեջ, որպեսզի նվազեցնեք ցա վը և ազատվեք ուժեղ հազից։ Խց անված քիթ: Բաժանեք հավասար մասերի աղացած սև պղպեղը, դարչինը, քիմ իոնը (չա մանը) և կա րդա մոնը (հի լը), խառնեք դրանք ու լավ մանրացրեք՝ հասցնելով փո շու։

Շն չեք խառ նուրդը և կտեսնեք, թե ինչպես է փռ շտոցը ազատում ձեզ խց անված քթից։ Լե ղապա րկի քարերը: Լե ղապա րկի քարերը խոչը նդոտում են աղ եստ ամոքսային տրա կտի աշխատանքին, ինչպես նաև հանգեցնում են անտ անելի ցա վի։ Խորհուրդ ենք տալիս խառնել 3 մասերի ձիթապտղի յուղը, 1 մաս կիտրոնի հյութը և 1 մաս սև պղպեղը։

Օգտագործեք այս միջոցը, լե ղապ արկի քարերից ազատվելու համար։ Ստ ոմա տիտ: Խառնեք մեկ ճաշի գդալ հիմ ալա յան աղը տաք ջրով լի բաժակում։ Ողո ղեք այս լու ծույթով բերանի խոռ ոչը սնունդ օգտագործելուց հետո, որպեսզի բո ւժեք ձեր բե րանի խո ռոչի լոր ձաթաղանթը։ Այս միջոցը կօգնի ձեզ ազատվել վնասակար բակ տերիա ներից և կբ ուժի

վնա սվածք ները ավելի շուտ։ Ավելորդ քա շից ազատվել: Ավելացրեք ¼ թեյի գդալ աղացած սև պղպեղը, 2 ճաշի գդալ թարմ հյութը և մեկ ճաշի գդալ մեղրը մեկ բաժակ ջրի մեջ։ Այս միջոցը կարագացնի ձեր նյ ութափոխ անակությ ունը։ Սր տխառ նոց: Կիտրոնի հոտը վերացնում է սրտ խառն ոցը։ Խառնեք 1 ճաշի գդալ կիտրոնի հյութը և մեկ

թեյի գդալ սև պղպեղը։ Լուծեք այն մեկ բաժակ տաք ջրի մեջ։ Խմեք ըմպելիքը դանդաղորեն, քանի դեռ դուք չեք զգացել փոփոխություն։ Ատ ամի ցա վ: Խառնեք ½ թեյի գդալ աղացած պղպեղը և ½ թեյի գդալ մեխակի յուղը։ Այս խառ նուրդը կօգնի ազատվել ատ ամի ցա վից։ Մր սածութ յուն և գր իպ: Ճզմեք կես կիտրոնի հյութը և ավելացրեքայն մեկ բաժակ տաք ջրին։ Այս ըմպելիքը վերացնում է մրս ածութ յան ախ տանշան ները։ Դուք նաև կարող եք թողնել կիտրոնի կեղևը և փափուկ մասը և

խառնել այն մեկ ճաշի գդալ հում մեղրի հետ։ Օգտագործեք այս ցիտ րուսային միջոցը, մինչև ձեզ կզգաք ավելի լավ։ Քթի արյ ունահոսո ւթյուն: Ներծ ծեք բամբակի կտորը կիտրոնի հյութի մեջ և դրեք այն քթ ածակ երին։ Գլուխը կախեք մի փոքր առաջ, այնպես, որ ար յունը չգնա կո կորդ։ Սա նաև կօգնի ազատվել ս րտխ առնո ցից։ Ար յունա հոսութ յունը կդադարի գրեթե միանգամից: