Ամեն տարի ես պարտադիր սառեցնում խուրման. Դուք էլ նույնը կանեք, երբ իմանաք ՊԱՏՃԱՌԸ

Խոհանոց Հետաքրքիր

Խուրման ոչ միայն համեղ է, այլ նաև օգտակար է մեր առ ողջության համար: Եթե դուք պարբերաբար օգտագործում եք խուրմա, դուք կարող եք կանխել բազմաթիվ հիվ անդություններ: Սակայն իր ողջ գրավչության և օգտակարության դեպքում խուրման այնքան անվն աս չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից ։ Արդյոք խուրման օգտակար է։ Օգտակար հատկությունները․ Ընդհանուր ամրապնդող ազդեցություն օր գանիզմի վրա: Խուրմայում պարունակվող պոլիֆ ենոլները ինչպես նաև կատե  հինը ունեն հակաբո րբոքային և հակաբա կտերիալ հատկություններ: Հատապտուղների օգտակար կազմի շնորհիվ օրգա նիզմը գերազանց սնուցվում է գրի պի և մր սածության սեզոնին: Իսկ նարնջագույն պիգմ ենտ բետա-կար ոտինը դրական ազդեցություն ունի շն չառական համակարգի օրգ անների վրա ՝ թույլ չի տալիս բարդություններ, մասնավորապես թո քաբորբի և բրո նխիտի զարգացում։

Սրտանո թային համակարգի հի վանդությունների դեպքում․ Խուրման օգնում է պահպանել ս րտի և ար յան անո թների նորմալ աշխատանքը շնորհիվ կա լիումի և մագ նեզիումի բարձր պարունակության: Այս նյութերը չափազանց կարևոր են, քանի որ ներգրավված են սր տի մկա նների բջ իջների նյութափոխանակության մեջ և հագեցնում են նրանց էնե րգիայով: Դրանք կարգավորում են սրտամ կանի գործառույթը, ինչը թույլ է տալիս խուրմայի օգտագործումը անվանել առիթ միայի և սր տի անբավարարության բնական կանխարգելում ։ Մի զաքարային հի վանդության դեպքում․ Խուրմայի մեջ պարունակվող մագն եզիումը նվազեցնում է երի կամների քարերի առաջացման հավանականությունը, օգնում է օր գանիզմից դուրս բերել նա տրիումի աղ երն ու բեռնաթափել եր իկամները: Այս պտուղը ունի մի զամուղ և տոնիկ հատկություններ:

Սակավար յունության դեպքում․ Խուրման շատ լավ է օգնում այս հ իվանդության դեպքում, պտուղը պարունակում է մեծ քանակությամբ երկաթ: Սա հատկապես կարևոր է ապագա մայրերին, որոնց մարմինը հաճախ տառապում է այս տարրի պակասից: Քա ղցկեղի դեմ․ Խուրման նպաստում է նորագ ոյացությունների առաջացման ուշացմանը: Խուրմայի պտուղները պարունակում են բետա-կարո տինի բարձր տոկոս, որը շատ ուժեղ հակաօք սիդիչ է, որը կարող է պայքարել ազատ ռադ իկալների դեմ, որոնք ոչն չացնում են բջ ջային ստրուկ տուրաները:

Հակացու ցումներ․ Գիրություն և շաքարա խտ․ Խուրման պարունակում է մեծ քանակությամբ շաքարներ, այդ իսկ պատճառով նրան խորհուրդ չեն տալիս օգտագործել ավելորդ քաշով մարդկանց, ինչպես նաև դիա բետով տա ռապողներին: Մինչև երեք տարեկան երեխաներ․ Մինչև երեք տարեկան երեխաներին ավելի լավ է խուրմա չտալ․ նրանց մոտ այդ տարիքում դեռ չի ձևավորվում ստամո քսային հյութի նորմալ արտադրությունը ։ Այդ պատճառով մրգերի մասնիկներն ու մանրաթե լերը կարող են սոսնձվել մրգի մեջ և դառնալ որո վայնի ց ավի պատճառ:

Ալե րգիա․ Մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս խուրմա ուտել յո դի նկատմամբ գերզգայունություն ունեցող մարդկանց ։ Նման դեպքերում, այն կարող է վնա սել, պատճառելով ալե րգիկ ռե ակցիաների տարբեր դրսևորումներ: Յո դի ալեր գիան ավելի տարածված է երեխաների մոտ, սակայն մեծահասակ մարդու մոտ հայտնվելու դեպքում ավելի ծանր է տեղի ունենում:

Կարիես․ Միշտ խուրմայի օգտագործումից հետո պետք է մաքրել ատամները կամ լվանալ բերանի խոռոչը, քանի որ օ րգանական ծագում ունեցող թթու ների էմա լի և թա նինի վրա ազդելու դեպքում կարիեսի մեծ ռի սկ կա: Աղ իների աշխատանքի խախտում․ Պարզվում է, որ խուրման արժե օգտագործեն այն մարդիկ, ովքեր ենթարկվել են աղ իների և ստամ ոքսի վ իրահատության: Պտղի չափից ավելի օգտագործումը կարող է հանգեցնել օտար մարմնի ձևավորմանը աղ իներում ՝ բեզ ոար և, որպես հետևանք,

աղ իքային անանցանելիություն և շտապ վի րահատություն: Փաստն այն է, որ խուրմայի կեղևը պարունակում է բազմաթիվ թա անիններ: Բուսական ծագման այս նյութերն ունեն տտիպ հատկություններ: Ստամո քսի հատուկ միջավայրում թանինները կարող են ձևավորել մասնիկների կուտակումներ, որոնք չեն կարող մա րսվել: Նյութը հրապարակման պատրաստեց՝ https://news29post.com/