Խն կի յու րատեսակ հատկությունները, որոնց մասին քչերը գիտեն. նոր ուսումնասիրությունները ցն ցել են բժիշկներին

Հետաքրքիր

Խն կի բույրը բու ժում է հո գու ցա վը, մարդուն տալիս է հան գստության և պաշ տպան վածության զգա ցողություն: Խու նկը նաև ճն շում է օդում, ջրում, նաև օր գանիզմում մի կրոբ ների բազմացումը: Խնկի օգ տակար հատկությունները Խունկը շատ հազ վագյուտ Boswellia ծառի խե ժն է, որն աճում է Սաուդյան Արաբիայում: Ստակտին ստր իաքսի ծառի խե ժ է:

Անուշահոտ հալ վանը հովանոցավոր բույսերի ընտանիքից բույսի կաթ նային հյութի սա ռած կաթիլներն են, որն ունի ցա վազ րկող, սպա զմի դեմ պայքարի, մի զա մուղ հատկություններ:Օնիխան Կարմիր ծովում ապրող հատուկ տեսակ կակ ղամորթի խե ցի է: Հնում այն փոշ իացված վիճակում օգ տագործվել է բժ շկության մեջ:

Այս բաղադրիչները միավորելով՝ գիտնականները փորձել են պարզել իսկական խն կի հատկությունները:Արդյունքը նրանց ապշեցրել է. պարզվել է՝ խու նկը շատ հ զոր իմ ունոխ թանիչ է: Ստացվում է՝ երբ քա հանաները հի վան դների մոտ խունկ են ծխել, ծու խը լցրել է սենյակը:

Բժ շկ ական իմաստով՝ ս պա նել է վի րուսները և հի վանդության հա րուցիչ բա կտերիաները: Մանրագույն մաս նիկները թո քերի միջոցով օր գանիզմ հասնելով՝ անհավանական առո ղջացնող ազ դեցություն են ունենում:

Խնկի ծուխը պարունակում է նյութեր, որոնք պայքարում են սթ րեսի դեմ, օգնում հաղ թահարել ն յար դային հյու ծումը, խու ճապը, անք նությունը:

Խն կի բույրն ամրապնդում է հիշողությունը: Միջնադարի հայ բնագետ-բժիշկ Ամիրդովլաթ Ամասիացին գրել է. «Իր տաք և չոր բնությամբ խու նկն ամր ապնդում է միտքը և բու ժում մո ռացկոտությունը»: Դա ոսները խունկը խորհուրդ են տվել որպես կյանքը եր կարացնող միջոց: