Ճզմեք կիտրոնը և ավելացրեք մեկ ճաշի գդալ ձիթայուղ, ողջ կյանքում կհիշեք ինձ

Հետաքրքիր

Այս անգամ ձեզ ենք ներկայացնում ընդամենը երկու բաղադրիչից պատրաստված մի մի բնական միջոց, որը օժ տված է բազում առանձնահատկություններով: Ընդամենը անհրաժեշտ է խառնել 1ճ/գ ձիթապտղի յուղն ու 1ճ/գ կիտրոնի հյութը և այն պատրաստ է: Ահա առանձնահատկությունները:

Maléna - Cheri Cheri Lad

Բու ժում է փո րկապ ությունը․ Այս կոմ բինացիան պարունակում է հա կաօք սիդ անտներ, որոնք օգնում են ազատվել տո կսի ներից և նպաստում մար սողու թյանը: Այն նպաստում է լյ արդի և լե ղուղ իների աշխատանքին․ Երբ դուք զգում եք փք ված ութ յուն, ծա նրություն և հոգ նած ություն, ապա դա սովորաբար գալիս է նրանից, որ մեր օր գան իզմը հագեցած է լինում տո քսի ներով: Օգնեք ձեր լյ արդ ին դուրս բերել այն:

Հո դային և ռև մա տիկ հի վանդու թյուններ․Իր հա կաբոր բոքային հատկության շնորհիվ այս միջոցից ընդամենը մեկ թեյի գդալը պայ քարում է այս ցա վերի դեմ: Սր տան ոթային խնդիրներ․ Ձիթապտղի յուղը հարուստ է ճար պաթ թուներով, այն օգնում է վերահսկելև լավացնել ար յան շրջա նառությունը, ինչպես նաև հեռացնում է վա տ խո լես տերինը, ինչն էլ օգնում է ար յան հո
սքին: Այն նաև ունի հա կաբո րբո քային էֆ եկտ և պարունակում է շատ վի տամ իններ:

Ձգում է մա շկը, ամրացնում եղ ունգներն ու մա զերը․ Որպեսզի ամրացնեք փխ րունությունն ու թու լությունը պատրաստեք խառնուրդը 1 ճ/գ ձիթապտղի յուղին ավելացնելով 1 ճ/գ կիտրոնի հյութ, որը պետք է քս եք եղ ունգներին քնելուց առաջ 10 րոպեի ընթացքում: Դուք կարող եք նաև բարակ բամ բակյա ձեռնոցներ կրել, որպեսզի այս միջոցն ազ դի նաև գիշերվա ընթացքում:

Յուղն ու կիտրոնը կօգնեն մա զեր ին ավելի ամուր, առ ողջ և փայլուն տեսք ունենալ և վեր ահսկել թե փը: Կիտրոնի հա կասե պ տիկ հատկությունը կօգնի մաշ կային հի վան դութ յունների բու ժմանը: Ինչպես տեսնում եք, կիտրոնի եւ ձիթապտղի յուղի ազդեցությունը գե րազանց է, այս խառնուրդն օգ տակար կլինի ձեզ համար:

Добавить комментарий