Պարզվում Է՝ մայրական Կողմի տատիկը ամենակարևոր մարդն է երեխայի կյանքում. Բավականին կզարմանաք, երբ իմանաք, թե ինչու

Հետաքրքիր

Մայրական կողմի տատիկը երեխայի կյանքում շատ մեծ դեր է խաղում։ Նա ոչ միայն տալիս է երեխային իր փորձն, իմացությունները և սերը, այլ նրա կապն էլ ավելի խորն է։ Ի վերջո, այն ձևավորվում է գե նետիկ ական մակարդակում: Հայտնի փաստ է` երեխաները ժառ անգում են գեն ետիկան ոչ թե ծնողներից, այլ տատիկներից և պապիկներից, այնպես ինչպես ծնողներն են ստանում իրենց ԴՆ Թ իրենց տատիկներից և պապիկներից։

Այդ իսկ պատճառով հաճախ է լինում, որ երեխաները թվում են նման մեր մա հացած հարազատներին։ Մասնագետներն ասում են, որ երեխաները գե նետիկական տեղեկատվության մեծ մասը ստանում են մայրական տատիկի կողմից։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ ամեն մարդու մոտ գե նետիկան տարբեր է և ամեն ընտանիք տարբեր տեսակի է լինում։ Երեխան կարող է նման լինել նաև հայրական տատիկին։ Երբ բանը հասնում է գե նետիկային, կանխատեսել իրադարձությունների ընթացքը շատ դժ վար է։

Բայց կարևորն այն է, որ ծնողները հասկանան, որ իրենց հարազատները մեծ դեր են խաղում երեխայի ճա կատագրում, որը մեր օրերում ընդունված է անվանել «էմոցիոնալ ինտելեկտ»։ Մասնագետների խոսքով, նույնիսկ այն էմոցիաները, որոնք զգում է տատիկը իր հղ իության ընթացքում, կարող է ազ դել իր աղջկա երեխայի զարգացման վրա։ Կարևոր է հիշել, որ ընտանիքը՝ ամբողջական մար մին է, որի բոլոր անդամները սերտ կապված են միմյանց հետ։

Գե նների և բոլոր այն դրական բաների հետ միասին, որ մենք տեսնում ենք մեր մեջ, մենք փոխանցում ենք մեր երեխաներին և թոռներին մեր հի վա նդություն ները և վա տ սովո րությու նները, հա կում ները և կախ վածությ ունները: Այս ամենից հետո մի բան կարող ենք ասել՝ չի կարելի վերաբերվել մեր ֆիզ իկակ ան և հոգ եբան ական առ ողջութ յանը անզգույշ։ Դա անպա տասխանատվու թյուն է, որով դուք կարող եք վնասել ոչ միայն ձեզ, այլ նաև հաջորդ սերունդներին։ Այդ իսկ պատճառով, հոգ տարեք ձեր մասին որպեսզի ձեր թոռները նույնպես լինեն ձեզ նման։